ความเป็นมา
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์ศึกษาเกษตรตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับสวนสุขภาพ
บริการของศูนย์
บริการให้คำปรึกษา บริการวิชาการ บริการผลิตพืชเพื่อชุมชน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ข่าวสาร

อาคารและห้องปฏิบัติการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

L.

L.

ไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

L.

L.

กิจกรรม

การบริการ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริการให้คำปรึกษา ดูแลแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริการผลิตพืชเพื่อชุมชน และเกษตรกร

บริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช